دوره به سوی نور

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

سلاام ودرود برشما جان الهــــــــــــــی

هم اکنـــــــون در احساس ارتباط واتصال

هوشیارانه با هستی هشیار هستم،،،

اینجا با ذهن ورود نکنیـــــد،،

باگوش روح وباچشم معنا بین اینجا بیا،،،

میخواهیم درآسمان کلمات پرواز کنیم،،،

دراحساس دریا شنا کنیم،،،

0
25,000 تومان